1700℃/1800℃ Muffle Furnace

   • Model: SH-FU-4MS

    - Type : Muffle Furnace
    - Capa : 4.5 L
    - Temp : 1700°C (3092°F)

   • Model: SH-FU-11MS

    - Type : Muffle Furnace
    - Capa : 11 L
    - Temp : 1700°C (3092°F)

   • Model: SH-FU-22MS

    - Type : Muffle Furnace
    - Capa : 22 L
    - Temp : 1700°C (3092°F)

   • Model: SH-FU-4MS

    - Type : Muffle Furnace
    - Capa : 4.5 L
    - Temp : 1800°C (3272°F)

   • Model: SH-FU-11MS

    - Type : Muffle Furnace
    - Capa : 11 L
    - Temp : 1800°C (3272°F)

   • Model: SH-FU-22MS

    - Type : Muffle Furnace
    - Capa : 22 L
    - Temp : 1800°C (3272°F)

 •  [1]